Android Tricks Facebook Fb Tricks Tricks For App Tricky Tricks

Trick to Make Facebook Account Single & Invisible Name Using Android Device

Written by Asish
 
Today We Goanna Reveal Facebook Trick To Use Single Name Or First Name In Facebook Profile. This Is 100% Working Trick To Hide Your Last Name In Facebook 2015. Before We Get Into This Make Sure You Have Mozilla Firefox Installed In Your PC. Before We Start Getting Into The Process, Let Me Tell You That, In INDONESIA, They Are Allowed To Create Only Single Name Account In Facebook. Indonesians Mostly Have Single Name I.E.., First Name. So This Is Why You Can Use Only First Name In Your Facebook Account. So The Trick To Change Your Facebook Name To Single Name Is To Become Indonesians. Yes, But Don’t Worry, I Am Not Asking You To Leave To Indonesia From Your Own Country. We Just Need To Follow Below Steps Sitting Your Place To Change Your Facebook Name And Hide Last Name

Lets Try:-

1. First of all Download One Click VPN for Android – Click here to Download.
 
2. Then open it and chose Indonesia and click on connect then a pop-up will appear click on OK.
 
3. Now change your Facebook language into Bahasa Indonesia..

 

4.  Now Copy the name you want to write.
 

5. Then click on this Link to change your name in Facebook .

If You Want A Ghost Id or Invisiable name just Save your name as   + ﱞﱞﱞ   +    [Remove + sign]

 
6. Enter your password and save it.
 

7. That”s it you have successfully change your name into stylish fonts on Facebook.

Suggestion’s

● Тэяї Ҩїягяїєиԁ Ќѧ Вѻчғяїэпԁ

● Təɽʌ’bʌʌp ʜooŋ Sʌʌlə

● Hærtlêss ßôý

● MyFàthér’Callme -Badßoy MyMother’CallMe -goodßoy MySister’CallMe -Chocklètyßoy MyGirlfriend’Ca llMe-Playßoy

● TĦə Fʟıɽťý MʋŋÐʌ

● Tëra Dïwãñã

● Soʋɭ ʜʌcĸɘʀ

● Pʀɩŋcɘs’oʆ Hɘɭɭ

● Pʀiŋce-oʆ Fʌceɓook

● Oʆʆiciʌl Cʀɩɱiŋʌl

● Naaɱ’hɘro-ĸaʌ Kaaɱ’viɭleŋ-kaʌ

● Naam’Bʌtʌ-DıyʌTo Pahchʌn’Burʌ-Maan Jayegı

● MeriiEk’khaasiyat- heMain maarta’Kamhu- AurGhaseetta Zayada’Hu

● Maııŋ-ııshQ’uska Wo AashııQuıı Haıı-Merıı

● LʌFʜʌŋgʌ Cʜokʀʌ

● Tɘʀɱiŋʌtor

● ßaɗsʜàʜ

● ʛʜost Ʀiɗɘʀ

● Đʌŋʛɘɽởʋs-đɽʌmʌ Qʋɘɘɳ

● Dʌŋgeroʋs Khılʌdı

● ızzʌT-kaʀo’Humaʀı Waʀna’ßaheŋchod DeŋgeTumhaʀı

● Izzat-karo’hmari Warŋa Ma Chod-deŋge’tumhari

● Brıŋg Me-Bʌck

● Bêtâ-issây Kêhtê’Hʌı-Hîp Høp-Hîp’hôp

● Hɘɭɭ’ɓoƴ

● Aɭoŋɘ ɭovɘʀ

● Meıı’wahı-Hu JIse-Dekhkar’terıı Girlfriend-smııle’Detıı Haıı

● Kısı-k Ħatħ’Na Áayë Yêħ-łádká

● Kısı-k Ħatħ’Na Áygi Yêħ-łádkii

● Sʋpʌʀɩ ĸɩɭɭeʀ

● Main tera’Boŷfrîeñd Tu meri’Gîŗĺfrîeñd

● Høtshøt Kãmïñá Ļøvër

● Jıtŋı-Girls’Teʀı FʀeiŋdLıst- Me’Haıŋ ŮsSy-Ziaɖa’Meʀı BʟöckLıst-Me’Haıŋ
2 First Name: F͜͜͡͡ʌ͜͜͡͡c͜͜͡͡e͜͜͡͡ɓ͜͜͡͡o͜͜͡͡o͜͜͡͡ĸ͜͜͡͡’K͜͜͡͡ɩ͜͜͡͡    Middle Name: ͐̂Ĥ͐͐̂̂͐͐̂͜ʌ̂͐͐̂̂͐͐̂̂͐͐̂͜͡ŝ͐͐̂̂͐͐̂̂͐͐̂͜͡ê͐͐̂̂͐͐̂̂͐͐̂̂͐͐̂͜͡͡ê͐͐̂̂͐͐̂̂͐͐̂͜͡ŋ̂͐͐̂̂͐͐̂̂͐͜͡ʌ̂͐      Last name: F͜͜͡͡o͜͜͡͡ʑ͜͜͡͡i͜͜͡͡ʌ͜͜͡͡ R͜͜͡͡ʌ͜͜͡͡ŋ͜͜͡͡i͜͜͡͡-J͜͜͡͡ȅ̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏̏̀̏̀̏͜͡è̏
1 First Name:  Q̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏͜͡͡ʋ͜͜͡͡ɘ͒͒͒͒͒͒͒͒͜͜͡͡ɘ͜͜͡͡n͒͒̎͒͒̎͒͒͒͒̎͒͒͒̎͜͡               Middle Name: O̊̋̋̊̋̊̋̋̊̋̊̋̋̊̊̋̋̊̋̊̋̋̊̊̋̋̊̋͜͡ʆ                   Last name:  F͜͜͡͡Å̏̏̊̏̊̏̏̊̏̊̏̏̊̊̏̏̊̏̊̏̏̊̊̏̏̊̏͜͡c͜͜͡͡ɘ͒̎̎͒͒̎̎͒͒̎̎͒͒̎͒̎͜͜͡͡ɓ͜͜͡͡o͒͒͒͒͒͒͒͒͜͜͡͡o͜͡ĸ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋
3 First Name:  ̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏Ȕ’C͜͜͡͡ʌ͜͡ŋ͜͡            Middle Name: c̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏ʌ͜͜͡͡ɭ͜͡ɭ͜͡ ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋m̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋ɘ͜͡        Last name:  K͜͡ɩ͜͡ŋ̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏ʛ̏
4 First Name:  ʚ̋́̊̋̊́̋̋́̊́̊́̋̋́̊̊̊́̋̋́̊ʚ̊́̋̋́̊̊̊́̋̋́̊́̊́̋̋̊́̋ N͜͜͡͡ʌ͜͜͡͡ɗ͜͜͡͡ʌ͜͜͡͡ŋ        Middle Name:                    Last name: P͜͜͡͡ʌ͜͜͡͡ŋ͜͜͡͡c͜͜͡͡ʜ͜͡ɩ ʚ̊̀̏̏̀̊̊̊̀̏̏̀̊̀̊̀̏̏̊̀̏ʚ̏̀̊̏̊̀̏̏̀̊̀̊̀̏̏̀̊̊̊̀̏̏̀̊
5 First Name: ʚ̋́̊̋̊́̋̋́̊́̊́̋̋́̊̊̊́̋̋́̊ʚ̊́̋̋́̊̊̊́̋̋́̊́̊́̋̋̊́̋ N͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊ʌ͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊ɗ͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊ʌ͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊ŋ͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊         Middle Name:                   Last name: P͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊ʌ͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊ŋ͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊c͔̖̗̗̖͔̊̀́́̀̊ʜ͔̖̗̊̀́ɩ͔̖̗̊̀́  ʚ̊̀̏̏̀̊̊̊̀̏̏̀̊̀̊̀̏̏̊̀̏ʚ̏̀̊̏̊̀̏̏̀̊̀̊̀̏̏̀̊̊̊
6 First Name: ʚ͌̎̎͌͌̎̎͌͌̎̎͌̎͌̎̎͌͜͜͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡͡͡ʚ                     Middle Name:  D̊̏̏̊̊̏̏̊̊̏̏̊̊̊̏̏̊̏͜͜͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡͡͡ɘ̊̋̋̊̊̋̋̊̊̋̋̊̊̊̋̋̊̋͜͜͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡͡͡v͜͜͡͡ɩ̊̏̏̊̊̏̏̊̊̏̏̊̊̊̏̏̊̏͜͜͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡͡͡ɭ̊̋̋̊̊̋̋̊̊̋̋̊̊̊̋̋̊̋͜͜͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡͡͡        Last name: ʚʚ͌̎̎͌͌̎̎͌͌̎̎͌̎͌̎̎͌͜͜͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡͡͡

8 First Name: S͕̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏t͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͜͜͡͡ƴ͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͜͜͡͡ɭ͕͕͕͕͕͕͕͕͜͜͡͡ȍ̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏̏                Middle Name:                     Last name:  ʜ̜̹̥̥̹̜̜̹̥̥̹̜̑͒̂̍̓̓̍̂͒̑̑͒̂̍̓̓̍̂͒̑͜ȏ̜̹̥̥̹̜̜̹̥̥̹̜͒̂̍̓̓̍̂͒̑̑͒̂̍̓̓̍̂͒̑͜ȏ̜̹̥̥̹̜̜̹̥͒̂̍̓̓̍̂͒̑̑͒̂̍̓͜ʀ̜̹̥̑͒̂̍̓

9 First Name: ʚ̋́̊̋̊́̋̋́̊́̊́̋̋́̊̊̊́̋̋́̊ʚ̊́̋̋́̊̊̊́̋̋́̊́̊́̋̋̊́̋ s͒͐͐͒͒͐͐͒͜t͒͐͐͒͒͐͐͒͜ƴ͒͐͐͒͒͐͐͒͜ɭ͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͐͒͜͡o͒͐͐͒            Middle Name:         Last name:  ͒͐͐͒ʜ͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͐͒͜͡o͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͐͒͜͡o͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͜͡ʀ͒͐ ʚ̊̀̏̏̀̊̊̊̀̏̏̀̊̀̊̀̏̏̊̀̏ʚ̏̀̊̏̊̀̏̏̀̊̀̊̀̏̏̀̊̊̊̀̏̏̀̊

10 First Name: ͐͒s͒͐͐͒͒͐͐͒͜t͒͐͐͒͒͐͐͒͜ƴ͒͐͐͒͒͐͐͒͜ɭ͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͐͒͜͡o͒͐͐͒               Middle Name:                     Last name:  ͒͐͐͒ʜ͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͐͒͜͡o͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͐͒͜͡o͒͐͐͒͒͐͐͒͒͐͜͡ʀ͒͐

7 First Name: Q̏̏̏̏̏̏̏͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡ʋɘ͜͜͡͡ɘ͜͜͡͡ŋ̋̋̋̋̋̋̋͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡             Middle Name: Ó̋̋́́̋̋́́̋̋́̋͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡ʆ͜͜͡͡ T͜͜͡͡ʜ͜͜͡͡ɘ̀̏̏̀̀̏̏̀̀̏̏̀̏͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡         Last name:W̏̏̏̏̏̏̏͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡o͜͜͡͡ʀ͜͜͡͡ɭ̋͜͡ɗ̋̋̋̋̋̋̋͜͜͜͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡

 

 

Note: Please note that this tutorial is solely for educational purpose and I am not responsible for any kind of illegal usage of this tutorial.

About the author

Asish

Asish is the Founder and CEO of Tricks For Hacker. My Interests Are Blogging / Web Designing / Tech. I have Created This Blog for Provide latest Tutorials on Android/Pc / Whatsapp / Facebook Tips and Trick

Leave a Comment